Archeologické a konzervátorské služby

Terénní činnost

 • poskytujeme servisní archeologické služby pro organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů; od výjezdů k drobným stavbám po velkoplošné výzkumy pravěkého charakteru; archeologické výzkumy středověkých a novověkých jader měst či kostelních pohřebišť
 • jste-li stavebník a hledáte organizaci oprávněnou k provádění archeologických výzkumů navštivte Archeologický ústav AV ČR
 • archeologický dohled u skrývky ornice (rýhováním, plošný odkryv, liniové výkopy, kontrolované skrývky na žárových a kostrových pohřebištích)
 • veškeré exkavační a dokumentační práce
 • formulářová a databázová evidence objektů a nálezů; třídění a sáčkování nálezů 
 • kresebná a fotografická dokumentace objektů
 • selekce vzorků za účelem plavení a přírodovědných analýz
 • nivelační a geodetické práce (GNSS Trimble Catalyst, totální stanice Trimble C5)
 • provádíme organizované prospekce detektory kovů
 • vlastní technikou a strojníky provádíme mj. skrývky ornice a v případě požadavku zadavatele i uvedení do „původního“ stavu (více zde)

Zpracování a konzervace artefaktů

 • vedení soupisu nálezů na ploše výzkumu spojené s prvotním tříděním
 • ošetření a konzervace artefaktů včetně kovů, kostí, skla, kůže apod.
 • uplatnění aktuálních metod v oblasti konzervace artefaktů včetně rozvoje vlastní metodiky
 • zaměření na efektivní a cenově dostupnou konzervaci keramických nádob a kovových artefaktů

FLOTAČNÍ LINKA

Nabízíme plavení vzorků z archeologických situací.

 • zajistíme transport zeminy k plavení odkudkoliv z ČR případně můžeme nabídnout i plavení vzorků na místě ZAV
 • kapacita linky je cca 1000 a více vzorků/rok
 • flotaci řešíme na plavící lince typu „Ankara“
 • vlastní technologií efektivně řešíme vzorky z archeologických situací bohatých na organiku (středověké jímky, studny apod.) 
 • poskytujeme zodpovědný přístup ke zpracování, tak aby nedocházelo ke kontaminaci plavených vzorků

DIGITALIZACE DAT A 3D

Nabízíme digitalizaci plánů a výkresů dokumentujících archeologické situace z novějších i starších výzkumů. Připravujeme předtiskové výstupy dle požadavků zadavatele.

 • skenování a převádění milimetrových plánů do digitální podoby
 • vektorizace rastrových formátů
 • georeferencování plánů
 • předtisková příprava vektorizovaných plánů ve formátu vhodném pro tvorbu nálezové zprávy, publikací a posterů
 • běžné dokumentační metody doplňujeme 3D modely a snímkováním z dronu

KONTAKT

STRATUM SLUŽBY s.r.o.